Музикотерапевтичен институт СофияОбучителната програма в презентационен формат

МТИ обявява прием на студенти за Обучителната програма

 

МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ

ПРИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ

http://mtisbg.org/

http://bulgarianmusictherapy.com/mti/

обявява прием

за Обучителната програма

“Музикотерапия и музикотерапевтични подходи в психотерапията”

 

            Подготовката и дипломирането със специалност “Музикотерапевтични подходи в психотерапията” се осъществява в България единствено в Музикотерапевтичния институт – София към Българска асоциация по музикотерапия.

            Обучението в МТИ-София е съгласувано и съобразено с критериите на Европейската конфедерация по музикотерапия и изискванията на Българска асоциация по психотерапия.

Обучението се осъществява по Обучителна програма, която включва семинарни тематични модули, психотерапевтичен тренинг и работа под супервизия.

            Обучителната програма дава възможност обучението да се провежда и по индивидуален план, който предвижда индивидуално съобразена честота на посещаемост на обучителните модули, както и намален хорариум  за специалисти с  вече придобит психотерапевтичен тренинг

  За студенти, желаещи интензивно обучение се  допуска:

  • След втората година на обучение за първо ниво студентите, които желаят, могат да започнат индивидуална и групова музикотерапевтична практика под супервизия.
  • След втората година на обучение студентите, участващи в група за личен опит, биха могли паралелно да се включат в група за  супервизия.
  • Част от теоретичната подготовка по желание на студентите да се провежда он лайн.

                 

            Обучението е предназначено за специалисти в областта на музиката и хуманитарните  специалности.

Документи за кандидатстване: мотивационно писмо, автобиография (CV), копие от диплома за завършено образование.

Документите изпращайте на e mail  адрес: mti@bulgarianmusictherapy.com

- На кандидатите се отговаря в тридневен срок от подаване на документите

- Срок за подаване на документи: 15.09.2018г.

- За допълнителна информация на тел.: 02/ 980 13 87; 0898 665 578;


________________________________________________________________________________________________________________Обучителната програма в презентационен формат


ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА


            Обучението по музикотерапия в МТИ – С се осъществява с безвъзмездната помощ на Швейцарската асоциация по музикотерапия.

            Обучението отговаря на изискванията на Българската асоциация по психотерапия и е съобразено с критериите на Европейската конфедерация по музикотерапия.

 

            Програмата включва теоретична и практическа подготовка по музикотерапия и психотерапевтичен тренинг, работа с пациенти или клиенти под супервизия.

 

            Обучението се провежда на 3 нива.

            След завършването на Второ ниво студентът придобива право да провежда Музикотерапия в клиничната практика под супервизия. При завършване на цялостната програма студентът  придобива диплома за Музикален психотерапевт или Клиничен музикотерапевт.

 

 

 

 

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

“МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ В ПСИХОТЕРАПИЯТА И КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА”

 

1. ЦЕЛ

            Целта на обучението е студентите да получат теоретична и практическа подготовка, за да могат да използват средствата на музикотерапията в контекста на различни психотерапевтични подходи и в клиничната практика.

Ръководството и административният борд е в правомощията да внася текущи корекции в програмата по същество, както и в преподавателския екип, с оглед на по-ефективното обучение.

   

2. СТРУКТУРА НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

 

               2.1. ВЪВЕЖДАЩО НИВО:

 

            Целта на въвеждащото ниво е чрез групова работа участниците да се ориентират в основни  възможности за използване на подходящи средства на музикотерапията и музикални програми в психотерапевтичния процес.

Хорариум - 30 часа.

След приключване на въвеждащото ниво участниците, които желаят да продължат обучението си в следващите нива, се явяват на интервю с членове на преподавателския екип и полагат изпит по музика.

Изпитът по музика включва:

А. Обща музикална култура.

Б. Потенциал за музикална импровизация с основен инструмент и с инструменти, използувани в музикотерапевтичната практика.

 

2.2.БАЗИСНО НИВО:

              - Участие в дългосрочна “Група за себепознание и личностно развитие”, чрез приложение на музикотерапевтични подходи в психотерапевтичния процес. И музикотерапия в клиничната практика.

                                                                                                      Хорариум - 200 часа

                                                                               (вкл. 30 ч. от въвеждащото ниво)

 

          - Лични психотерапевтични сесии със средствата на музикотерапията:  брой -  30

          - Практическа подготовка – 315 часа

          - Теоретични  модули  –  Хорариум - 220 часа

 

          - Задължителна литература за разширяване на теоретичната и теоретико- приложната  подготовка

·            - Завършване на базисно ниво включва: провеждане на индивидуална или групова симулативна музикотерапевтична сесия по един от основните музикотерапевтични подходи и писмен тест по основните теоретични дисциплини.

                  2.2.1. Междинно дипломиране

Студентът получава документ за Музикотерапевт в клиничната практика  под супервизия. За целта е необходимо да има завършена Група за личностно развитие и опит; лични терапевтични сесии; пълен хорариум на практическите и теоретични семинари; успешно положени изпити за приключване на Базисното ниво.


   2.3. СПЕЦИАЛИЗИРАНО НИВО

            Студентите желаещи да се дипломират като Музикален психотерапевт и като Клиничен музикотерапевт е необходимо да добавят съответен хорариум по основните за тях дисциплини и работа с доброволци или реални клиенти под супервизия.

  Специализираното ниво би могло да се  взима и по време на Базисно ниво!


2.4.ДИПЛОМИРАНЕ

  Обучителната програма завършва  с писмено представяне  на:

А. Анализ на музикално произведение

Б. Случай от личната психотерапевтична практика на Музикален психотерапевт  или Клиничен музикотерапевт.

Описаният случай включва супервизиран музикотерапевтичен процес, осъществен и финализиран чрез последователно проведени най-малко  10 музикотерапевтични сесии.

 - Хорариум за самостоятелна подготовка: 100 часа

 

ДИПЛОМА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ:

- Музикален психотерапевт

- Клиничен музикотерапевт