Музикотерапевтичен институт София


                     

Правилник на Музикотерапевтичен институт –София


ПРАВИЛА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ И ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ  (ТРЕНЬОРИТЕ) НА МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ – СОФИЯ

ОБУЧЕНИЕТО В МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧЕН ИНСТИТУТ –СОФИЯ Е СЪОБРАЗЕНО СЪС ИЗИСКВАНИЯТА И КРИТЕРИИТЕ НА  ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ ПО МУЗИКОТЕРАПИЯ И Е УДОБРЕНА ОТ  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ПСИХОТЕРАПИЯ.

 

 

Чл. 1. Обучението в Музикотерапевтичния институт - София към Българската асоциация по музикотерапия е с цел придобиване на теоретична и практическа подготовка за използване на средствата на музикотерапията в контекста на различни психотерапевтични подходи и в клиничната практика.

Чл.2  В МТИ – София се приемат за студенти бакалаври по музика, медицински специалисти и от  педагогически и социално-педагогически професии, навършили 26 години и имащи поне 2 години трудов стаж по специалността.

Чл. 3. След приемането на студента в Обучителната програма на МТИ – София към БАМ, студентът подписва договор с административното ръководство на МТИ–С.

                             

І. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА

 

Чл. 4. /1/ Ръководителите , преподавателите треньорите  на обучението се съобразяват с изискванията и нормите на Обучителната програма, приета от Административния борд на МТИ-С и Управителния съвет на БАМ, както и съобразена с изискванията на Българска асоциация по психотерапия и Европейската конфедерация по музикотерапия.

     - Преподавателите по основните предмети са с квалификация обучение на възрастни.

- Водещи на групи за личен опит от различни школи по музикотерапия и психотерапия.

-Водещи на практики от различни музикотерапевтични професионални области 

- Супервайзори от различни музикотерапевтични професионални области за групова супервизия.

- Ментори за семестриални разговори и квалификационни дейности

 

Външни специалисти:

-         Музикотерапевти и психотерапевти за индивидуална учебна терапия

-         Супервайзори за индивидуална супервизия.

-         -Музиканти и учители по музика за обучението по инструменти и  пеене.

             /2/ Административният борд  на МТИ–С и  ръководителите на обучението организират осъществяването на базисно ниво на обучението според  Обучителната програма.

1. Осигуряват възможност на обучаваните за ритмично участие в дългосрочна Група за себепознание и личностно развитие.

2. Осигуряват ритмично осъществяване на практическите и теоретико-приложни семинари.

3. Съдействат за включване на обучаваните в индивидуална психотерапия.

4. Процедурата за завършване на базисно ниво включва: провеждане на индивидуална или групова симулативна музикотерапевтична сесия по един от основните музикотерапевтични подходи и писмен тест по основните теоретични дисциплини.

           /3/ Административният борд  на МТИ–С и  ръководителите на обучението осигуряват осъществяването на специализирано ниво на обучението според  Обучителната програма.

 1. Организират индивидуални и групови супервизии.

2. Организират процедура по завършване на  Второ ниво на обучение и заключителна защита на студента  в областта на музикотерапията.

      3. Процедурата по завършване на специализирано ниво включва:   представяне на Случай от практиката с анализ на музикално произведение или случай от практиката и изпит по клинична музикална импровизация в зависимост от избраната от обучаващия се специалност.

  

Чл. 5. След приключване на обучението при наличие на осъществен хорариум по всички раздели на Обучителната програма Административният борд  на МТИ-С и  ръководителите на обучението издават Сертификат за правоспособност “Музикален психотерапевт”. Или „клиничен музикотерапевт“.

 

 Чл. 6. Ръководителите и преподавателите в Обучителната програма осигуряват възможност за диференцирано дипломиране в различни области (направления) на музикотерапията при желание от страна на студента за избор на съответен профил.

 

Чл. 7. /1/ Административният борд на МТИ-С и ръководителите на обучението си запазват правото да въвеждат промени в хорариума и съдържанието на обучителната програма в случаите, когато това е наложен външен стандарт от БАП и Европейската конфедерация по  музикотерапия. 

       /2/ При организиране на семинарите по обучителната програма, имащи задължителен характер и носещи съответния брой часове,   Административният борд на МТИ–С и ръководителите на програмата  се задължават да информират  студентите един месец (30 дни ) по-рано.

            /3/ Семинарите със задължителен характер ще бъдат провеждани веднъж на четири години и няма да бъдат повтаряни в рамките на четиригодишен период.

 

Чл. 8. /1/ Административният борд на МТИ-С (и ръководители на Обучителната програма) се супервизират при необходимост от европейска институция, утвърдена в областта на музикотерапията и обучението и член на Европейската  конфедерация по музикотерапия.

            /2/ Ръководителите и преподавателите в Обучителната програма се задължават да поддържат и развиват своята квалификация и да осигуряват качествено и адекватно обучение, отговарящо на съвременните стандарти и тенденции в областта на музикотерапията и психотерапията.

 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СТУДЕНТИТЕ

 

Чл. 9. /1/ Студентът се съобразява с нормативния хорариум часове според Обучителната програма на МТИ–София, приета от Управителния съвет на БАМ.

1. Студентите участват в дългосрочна Група за себепознание и личностно развитие.

2. Студентът редовно посещава практическите и теоретико-приложни  семинари.

3. Обучаваният се включва в индивидуална психотерапия в качеството си на клиент.

4. Обучаваният участва в  индивидуални и групови супервизии.

5. Обучителната програма е предвидена да бъде завършена за 4 години.

6. Завършването на Обучителната програма може да бъде отложено с писмена молба, в която са описани уважителни причини. Срокът за отлагане е до 8 години от началото на обучението.

7.  След посочения в т. 6  осемгодишен период, студентите имат право да повторят цикъла от семинари, предвидени в Обучителната програма на МТИ-С, или да положат теоретичен и практически изпит. Признават им се часовете от група за личен опит и  индивидуална психотерапия, предвидени за базисното ниво на Обучителната програма.

8. Студентът се задължава да приключи задължителните индивидуални сесии в рамките на групата за личностно развитие и опит.

9. Лични сесии, взети разпокъсано за повече от две години и половина, губят своята давност и не се признават като част от хорариума на Обучителната програма.

10.  В случай, че обучаваният няма регистрирано никакво участие в обучителния процес и не е подал молба за отлагане на обучението си, договорът се прекратява автоматично след 2 години.

11.   След приключване на базисното ниво на обучение всички студенти, приети в Обучителната програма след 2012 г. включително, полагат контролен тест по теоретичните учебни дисциплини, включени в Програмата, както и индивидуална или групова симулативна сесия с музикотерапия.

12.   Обучаваните студенти, приети в Обучителната програма след 2012 г. включително, започват да вземат супервизии за проведена индивидуална или групова работа с музика и други изкуства след втората година на групата си за личен опит.

13.   Признава се хорариумът по учебни дисциплини, които студентът има заверени от друго учебно заведение и които са сходни на модул от обучителната програма на МТИ-С.

14.   При наличие на посоченото в т. 13 условие, студентът само полага изпит по съответната учебна дисциплина при преподавател от БАМ. Изпитът се провежда при внесена такса. 

 

          /2/ Студентът заплаща обучението си по всички раздели от Обучителната програма, както и годишна такса за обучение. В случаите, когато обучаващите се са възпрепятствани да заплатят дължимите по обучението си суми в срок, могат да представят писмена молба до Административния борд на МТИ-С за финансова помощ в размер не по-голям от цената на 2 семинара, като сумата трябва да бъде възстановена в касата на МТИ-С не по-късно от 45 дни след получаването им.

 

Чл. 10. Обучаваният представя редовно студентската си книжка за вписване на взетия брой часове по разделите от Обучителната програма.

 

Чл. 11. Както обучаващият, така и обучаваният се съобразяват с изискванията за професионална и лична конфиденциалност.

 

 


Обадете се

 

Телефон:  + 359 898 66 55 78

 


МТИС © 2015 | всички права запазени