Музикотерапевтичен институт СофияКРИТЕРИИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА МУЗИКОТЕРАПЕВТ СПОРЕД ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ ЗА MУЗИКОТЕРАПИЯ (EMTC)

 

 

Европейската конфедерация по музикотерапия (EMTC) е конфедерация от  професионални музикотерапевтични асоциации, работеща активно за продължаващото развитие на професионалната практика в Европа и насърчаването на обмена и сътрудничеството между страните, членуващи в нея.

Основната цeл на EMTC e да работи за изграждането но взаимно уважение, разбиране и обмен между музикотерапевтите в Европа.

 

Европейския регистър за музикотерапия (EMTR) удостоверява, че музикотерпавтите са обучени според стандартите на EMTC. Регистърът определя квалификационните стандарти за обучени и дипломирани музикотерапевти. Различията между музикотерапевтичните практики в отделните европейски страни са взети предвид. Целта на създаването на регистъра е да осигури признание и защита на званието музикотерапевт. При наличието на съгласувани стандарти, регистрацията е насочена и към свободното придвижване на професионалните музикотерапевти в пределите на Европа.

Критерии на Европейския музикотерапевтичен регистър (EMTR), прилагани от Mузикотерапевтичен институт-София (MТИ-София) за квалификацията „Клиничен музикотерапевт” :

-          Две години документиран клиничен опит (или еквивалент) на пълен работен ден. Клиничният опит е активната работа с музикотерапия, индивидуално или с групи, също и като обучен музикотерапевт. Изследователската работа, обучението, административната или организационна работа не се считат да клинична работа, дори да са практикувани в областта на музикотерапията.

-          Mинимум от 200 учебни часа документиран собствен опит (например продължаваща музикотерапия, групова музикотерапия, психотерапия, системна терапия, хуманистична терапия). Необходимо е най-малко 50 от тези часове да бъдат взети за продължителен период от време и с един и същ терапевт.

-          Mинимум от 200 учебни часа документирана индивидуална супервизия върху клиничната работа с музикотерапия (или 100 часа индивидуална супервизия и 150 часа групова супервизия в група от максимум 8 души). Най-малко 50 от тези часове е необходимо да са взети за продължителен период от време и с един и същ супервизор.

Собственият опит и супервизията включват и часовете взети по време на тренинга.

 

.