Музикотерапевтичен институт София
ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА


1. Организиране и подпомагане на обучение и психотерапевтичен тренинг в теоретичен и практически план на членовете и студентите на Българска асоциация по музикотерапия и други организации – респективно университети със същата и сходни специалности и дейности в областта на музикотерапията.

2. Създаване на програми за тренинги и обучение  по музикотерапия за музиканти, специалисти от помагащите професии и вече завършили психотерапевтични тренинги в други психотерапевтични подходи.

3. Индивидуална и групова психотерапевтична работа с арт терапевтични техники с  цел личностно израстване.

4, Супервизия.

5. Групова и индвидуална подготовка по музика за специалисти от хуманитарните професии без музикално образование, необходимо в контекста на музикотерапията.

6. Музикотерапевтичен тренинг за музикални педагози.

Примерна тема: „Музикотерапия в специалната педагогика”, „Музикотерапевтични техники в педагогиката”.

7. Музикотерапевтичен тренинг за рехабилитатори и кинези терапевти.

8. Музикотерапевтични умения при  нарушения на опорно-двигателния апарат.

9. Поведенческа музикотерапия при неврологични заболявания при деца.

10. Групова и индивидуална психологическа работа и консултации със средствата на музикотерапията и други арт терапевтични изкуства под супервизия.

11. Групова и индивидуална работа с хора, преживели травма, пациенти в болнични заведения и затвори. Подсилване на собствените и релационните ресурси за справяне.

12. Музикотерапевтичен тренинг за музикални педагози.

 

Примерна тема: „Музикотерапия в специалната педагогика”, „Музикотерапевтични техники в педагогиката”.

13. Музикотерапия за деца със специални потребности.

14. Организиране и провеждане  на арт ателиета за деца и възрастни с цел   развитие на поведенчески и комуникативни умения, познавателна и  емоционална компетентност, културно-възпитателна работа, където е необходимо  със средствата на арт терапевтичните изкуства.

15. Разширяване и подсилване на системите за справяне на деца и млади хора чрез тренинг по креативно фасилитиране за работещи в сферата на грижата за деца и учители. Работа в общността.

16. Музикотерапия и други арт терапевтични изкуства като занимателна терапия.

17. Музикотерапия с културно-възпитателни цели.

18. Тренинги за екипно сработване с похватите на арт терапевтичните изкуства.

19. Организиране и провеждане на семинари, школи и научни конференци с участието на български и чуждестранни специалисти. Участие в международни и национални конгреси, симпозиуми, семинари и школи.

20. Разработване, предлагане и внасяне за разглеждане пред съответните инстанции на предложения и документи, засягащи организационни, образователни и научни проблеми, свързани с приложението на музикотерапията в България.